ZPPPOiL

Status Związku z 30 marca 1995 r.

S T A T U T

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU OBRONNEGO I LOTNICZEGO


Warszawa, marzec 1995r.


Rozdział I. PRZEPISY OGOLNE

§ 1

Organizacja nosi nazwę Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego RP zwana dalej Związkiem. .

§ 2

 1. Terenem działania, związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Siedzibą Związku jest m st. Warszawa.
 3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55 poz. 235).
§ 3

Związek może przystąpić do federacji (konfederacji) związków pracodawców.

§ 4

Związek jest organizacją samorządową i w swej działalności statutowej niezależną od organów administracji i państwowej i samorządowej, oraz innych organizacji.

Rozdział II. CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 5

 1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych jednostek organizacyjnych przemysłu obronnego i lotniczego wobec:
  • związków zawodowych pracowników,
  • organów administracji państwowej i innych organizacji, - organów wojskowych,
  • organów samorządu terytorialnego i gospodarczego.
 2. Zadania te Związek realizuje między innymi przez:
  2.1. Współpracę z odpowiednimi organami administracji państwowej i terenowej, a zwłaszcza z powołaną przez Rząd RP Radę Gospodarczo - Obronną.
  2.2. Współpracę z organizacjami gospodarczymi finansowymi związanymi z przemysłem, organizacjami i jednostkami naukowo-badawczymi oraz ze związkami zawodowymi.
  2.3. Proponowanie i opiniowanie rozwiązań ekonomiczne-prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych przemysłu obronnego i lotniczego.
  2.4. Tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między w/w jednostkami organizacyjnymi oraz ewentualne udzielenie wzajemnej pomocy.
  2.5. Inicjowanie i konsultowanie przedsięwzięć o zasięgu międzybranżowym, a zwłaszcza udział w programach rządowych, tworzenie konsorcjów itp.
  2.6. Inicjowanie i współudział w tworzeniu i proponowaniu zmian do układów zbiorowych pracy związków z przemysłem obronnym i lotniczym.
  2.7. Branie udziału (na życzenie członka Związku) w rokowaniach związanych ze sporem zbiorowym w jednostkach organizacyjnych przemysłu obronnego i lotniczego.
Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Członkiem Związku może być jednostka organizacyjna przemysłu obronnego i lotniczego, którą reprezentuje w Związku jej kierownik (dyrektor, prezes itp.).

§ 7

O przyjęciu w poczet (nowych) członków decyduje Zarząd lub Zebranie Ogólne Członków Związku.

§ 8

Członkowie Związku mają prawo:
 1. Do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a ponadto do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem i ustanowionych przez Związek.
 2. Dostępu do informacji o Związku lub opracowanej przez Związek.
 3. Członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 9

Członkowie Związku są obowiązani:
 1. Przestrzegać Statutu i stosować się do uchwał podjętych przez Związek
 2. Aktywnie włączać się w kreowanie i realizację uchwał Związku.
 3. Opłacać składki (wg ustaleń Zebrania Ogólnego Członków).
§10

Członkostwo ustaje w przypadku:
 1. Wypowiedzenia członkostwa - ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 2. Rozwiązanie Związku.
 3. Wykluczenia ze Związku uchwałą 2/3 głosów członków Związku (w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu).
Rozdział IV. ORGANY ZWIĄZKU

§11

Organizacjami Związku są:
 1. Zebranie Ogólne Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
§12

 1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
 2. Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa (tylko pisemnie) do głosowania członkowi obecnemu (uczestniczącemu w obradach).
 3. Każdy członek Związek posiada jeden głos (z zastrzeżeniem pkt. 2).
 4. Członek obecny nie może reprezentować więcej niż I członka nieobecnego).
§13

 1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu, w przypadku nieprzewidzianej trwałej nieobecności członka, do czasu Ogólnego Zebrania Związku.
 2. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku.
 3. Uczestniczenie w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Związku jest nieodpłatne.
§14

 1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym organem Związku.
 2. Posiedzenia Zebrania Ogólnego Członków Związku odbywają się minimum raz w roku.
 3. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być doręczone co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad.
§15

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku może być zwołane przez Zarząd Związku na wniosek złożony na piśmie, z podaniem przyczyny, przez co najmniej 20% członków Związku.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego może nastąpić z pominięciem wymagań określonych w 14 ust. 3
§16

 1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
  1. uchwalenie programów działania Związku,
  2. wybór i odwołanie Zarządu,
  3. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
  4. określenie zasad ustalenia składek i ich wysokości,
  5. przyjęcie budżetu,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7. udzielanie absolutorium dla Zarządu,
  8. uchwalanie i zmiana Statutu,
  9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka,
  10. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu,
  11. rozwiązanie Związku.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu, zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy lub rozwiązania Związku może być podjęta przez Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
§17

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku.
 2. Zarząd Związku składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Zebranie Ogólne, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w ilości określonej również przez Zebranie Ogólne. Uchwały Zebrania Ogólnego nie mogą ograniczać praw jednostek organizacyjnych przemysłu obronnego i lotniczego i ingerować w ich wewnętrzne sprawy. Zarząd wykonując przypisane im zadania opierać się musi wyłącznie na uchwałach Zebrania Ogólnego lub w indywidualnych przypadkach na udokumentowanych życzeniach lub zleceniach jednostek organizacyjnych członków Związku.
 3. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż w raz w kwartale.
 6. Odwołania Zarządu Związku lub członka Zarządu dokonuje Zebranie Ogólne w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 20% członków Związku.
§18

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Prowadzenia spraw bieżących Związku,
 2. zarządzanie zasobami Związku,
 3. prowadzenie negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień, uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy,
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących pracy, finansów,
 5. reprezentowanie Związku na zewnątrz.
§19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Zebranie Ogólne Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na okres trwania kadencji i Zarządu.
 3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 4. Odwołania Komisji Rewizyjnej lub jej członka dokonuje Zebranie Ogólne w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 20% członków Związku.
§ 20

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Związku na Zebraniu Ogólnym Członków.
 3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie członka Zarządu.
§21

 1. W celu pełniejszej realizacji zadań mogą być tworzone, na mocy uchwały Zebrania Ogólnego, branżowe i inne celowe grupy robocze i specjalistyczne.
 2. Kierownictwo grupy obejmuje wybrany przez nią członek.
Rozdział V. MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 22

 1. Majątek Związku powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. spadków,
  3. darowizn,
  4. zapisów,
  5. z własnej działalności gospodarczej i dochodów z majątku organizacji.
 2. Pisemne zobowiązania majątkowe Związku wymagają dla swej ważności podpisów z 2 członków Zarządu.
§ 23

Związek może tworzyć fundusz ryzyka przeznaczony na pokrycie kosztów wynikających z prowadzenia przez pracodawców sporów zbiorowych pracy.

§ 24

W razie likwidacji Związku jego majątek przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie zobowiązań Związku, następnie na pokrycie kosztów likwidacji Związku, a pozostałą resztę na organizacje użyteczności publicznej (fundacje, stowarzyszenia itp.) wspierające rozwój technologii zbrojeniowych.

Powyższy Statut został uchwalony przez Zgromadzenie Założycielskie dnia 30 marca 1995 roku.

Tekst jednolity - zmiany do Statutu z dnia 21 grudnia 2002 r.