ZPPPOiL

Informacje


Protokół dodatkowy nr 1
z dnia 23 września 2003 r.

do

PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY
DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU
OBRONNEGO I LOTNICZEGO


zawartego w dniu 20 września 1996 r. wpisanego do rejestru pod nr U-X


zawarty pomiędzy:

Związkiem Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego z siedzibą ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

a


statutowo właściwymi organami Związków Zawodowych, reprezentowanych przez:
 • Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" z siedzibą ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
 • Zarząd Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego z siedzibą ul. Długa 29, 00-238 Warszawa,
 • Radę Federacji Związków Zawodowych "Metalowcy" z siedzibą ul. Długa 29, 00-238 Warszawa,
 • Radę Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego z siedzibą ul. Sokolska 80, 40-087 Katowice,
 • Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników z siedzibą ul. Świętokrzyska 14a, 00-950 Warszawa.
§1


W Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego zawartym w dniu 20 września 1996 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w Art. 2:
 1. wyrazy: "zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to zakładowe organizacje związkowe działające na terenie przedsiębiorstwa objętego Układem" zastępuje się wyrazami: "zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe działające na terenie przedsiębiorstwa objętego Układem".
 2. wyrazy: "najniższym wynagrodzeniu - rozumie się przez to obowiązujące najniższe wynagrodzenie pracowników określone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej" zastępuje się wyrazami: "minimalnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie odrębnych przepisów".
2) w Art. 4 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Podstawową formą umowy o pracę stosowaną dla pracowników objętych Układem jest umowa na czas nie określony. Pracodawca może zawierać z pracownikiem umowę na czas określony z zastrzeżeniem odrębnych przepisów".

3) w Art. 7 § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4-ch miesięcy. Przepisy art. 129 - 132 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio".

4) w Art. 10 § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Minimalne wynagrodzenie pracownika objętego Układem nie może być niższe niż 110% minimalnego wynagrodzenia określonego w Art.2.

§ 2. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według analogicznych zasad jak minimalne wynagrodzenie za pracę określone na podstawie odrębnych przepisów".

5) w Art. 12 § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Za czas niezawinionego przez pracownika przestoju przysługuje wynagrodzenie nie mniejsze niż 70% wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wynagrodzenia wynikającego z kategorii osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60°% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być również niższe od minimalnego wynagrodzenia dla pracowników objętych Układem, określonego w Art. 10.

§ 2. Pracodawca zobowiązany jest na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Art. 12 § 1".

6) w Art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych - oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości:

 50 % wynagrodzenia 
za pracę w czterech pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę,
 100 % wynagrodzenia 
za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele i święta, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy, udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy".


7) Art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art.16. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej (8 godzin pomiędzy godziną 21°° a 7°° dnia następnego) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego w Art. 2" .

8) w Art. 17 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości:
w I stopniu - 4% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego w Art. 2,
w II stopniu - 6% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego w Art. 2,
w III stopniu - 8% stawki godzinowej wnikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego w Art. 2,
w IV stopniu - 10% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego w Art. 2.
Wykaz prac zaliczanych do poszczególnych stopni uciążliwości, szkodliwości dla zdrowia lub niebezpiecznych określa załącznik Nr 2".

9) Art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Pracownikom zatrudnionym przy produkcji materiałów wybuchowych oraz przebywających w strefie zagrożonej wybuchem przylegającej, bezpośredniej i bliskiej, niezależnie od dodatków określonych w Art. 17 § 1 przysługuje za każdą godzinę pracy, dodatek tzw. MWiS w wysokości 30% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia określonego w Art. 10".

10) w Art. 23 § 4 i § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Pracodawca powinien przyjąć do pracy członka rodziny lub opiekuna przejmującego na siebie obowiązek utrzymania rodziny pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy lub wypadkowi powodującemu trwałą niezdolność do pracy. Pracodawca jest obowiązany do zatrudnienia osób, o których mowa wyżej, pod warunkiem złożenia oferty pracy przez te osoby w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia lub stwierdzenia trwałej niezdolności do pracy.

§ 5. W przypadku wystąpienia choroby zawodowej lub wypadku przy pracy bez winy pracownika, pracodawca wypłaci niezależnie od przysługującego odszkodowania wynikającego z odrębnych przepisów, dodatkową, jednorazową gratyfikację w wysokości 50 %, tego odszkodowania".

11) w Art. 25 § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Wypowiedzenie Układu następuje na piśmie z tym, że okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż sześć miesięcy".

12) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 1"

Wykaz przedsiębiorstw objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego
 1. Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. - Tarnów
 2. Zakłady Metalowe "MESKO" S.A. - Skarżysko Kamienna
 3. Zakłady Metalowe "DEZAMET" - S.A. - Nowa Dęba
 4. Tłocznia Metali "PRESSTA" S.A. - Bolechowo
 5. Centrum Naukowo - Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A. - Warszawa
 6. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. - Warszawa
 7. Zakłady Elektroniczne "WAREL" S.A. - Warszawa
 8. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL- RZESZÓW" S.A. - Rzeszów
 9. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - WARSZAWA II" S.A. - Warszawa
 10. Państwowe Zakład Lotnicze "WARSZAWA - OKĘCIE" S.A. - Warszawa
 11. Zakłady Mechaniczne "PZL - WOLA" S.A. - Warszawa
 12. Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" S.A. - Jasło
 13. Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG-BIERUŃ" S.A. - Bieruń
 14. Zakłady Tworzyw Sztucznych "NITRON" S.A. - Krupski Młyn
 15. Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. - Bydgoszcz
 16. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. - Bydgoszcz
 17. Fabryka Łożysk Tocznych "KRAŚNIK" S.A. - Kraśnik
 18. Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR" S.A. - Gdańsk
 19. Zakłady Radiowe "RADMOR" S.A. - Gdynia
 20. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. - Konieczki
 21. Kombinat "PZL-HYDRAL" S.A. - Wrocław
 22. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL ŚWIDNIK" S.A. - Świdnik
 23. Zakłady Mechaniczne "BUMAR- ŁABĘDY" S.A. - Gliwice
 24. Huta "STALOWA - WOLA" S.A. - Stalowa Wola
 25. "STOMIL- POZNAŃ" S.A. - Poznań
 26. UNIMOR RADIOCOM Sp. z o. o. w Gdańsku
13) w Załączniku Nr 2
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

  "§ 1. Do pierwszego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:
  1. w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,
  2. w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych, nie kumulujących się w organizmie,
  3. w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,
  4. w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą,
  5. w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone np. spawanie, hartowanie,
  6. w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia

 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

  "§ 3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
  1. w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  2. w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.

   Do trzeciego stopnia zalicza się szczególnie niebezpieczne prace:

  3. na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,
  4. związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem i transportowaniem gazów i materiałów wybuchowych,
  5. wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp. których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia,
  6. przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,
  7. związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz ich transportem,
  8. w kontakcie z materiałem zakaźnym albo chorymi zakaźnie ludźmi i zwierzętami,
  9. pod ziemie lub pod wodą".
14) w Załączniku Nr 3
 1. w Art. 1 § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

  "§ 1. Pracownikom objętym Układem, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 2. do 20 lat pracy
 3. 100% podstawy
 4. po 20 latach pracy
 5. 200% podstawy
 6. po 30 latach pracy
 7. 300% podstawy
 8. po 44 latach pracy
 9. 400% podstawy


  § 2. Procentową wysokość odprawy ustala się za ogólny staż pracy, a podstawę wymiaru stanowi:
  • za lata pracy poza przedsiębiorstwami objętymi Układem minimalne wynagrodzenie określone w Art.2,
  • za lata pracy w przedsiębiorstwach objętych Układem średnie miesięczne indywidualne wynagrodzenie pracownika liczone jak za urlop wypoczynkowy".


 10. w Art. 2 § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

  "§ 1. Pracownikom objętym Układem przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

 11. po 20 latach pracy
 12.   75 % podstawy
 13. po 25 latach pracy
 14. 100 % podstawy
 15. po 30 latach pracy
 16. 150 % podstawy
 17. po 35 Latach pracy
 18. 200 % podstawy
 19. po 40 latach pracy
 20. 200 % podstawy


  § 2. Procentową wysokość nagrody jubileuszowej ustala się za ogólny staż pracy, a podstawę wymiaru stanowi
  • za lata pracy poza przedsiębiorstwami objętymi Układem minimalne wynagrodzenie określone w Art..2,
  • za lata pracy w przedsiębiorstwach objętych Układem średnie miesięczne indywidualne wynagrodzenie pracownika liczone jak za urlop wypoczynkowy".

§ 2

Protokół dodatkowy nr 1 wchodzi w życie 1 stycznia 2004 r.Podpisanie Porozumienia Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju i ZPPPOiL 30.05.2003