ZPPPOiL

Statut związku

STATUT

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU OBRONNEGO I LOTNICZEGO

Warszawa, 24 luty 2012r

 

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Organizacja nosi nazwę Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego, zwana dalej Związkiem.

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Związku jest m. st. Warszawa.

3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 3

Związek może przystąpić do federacji (konfederacji) związków pracodawców.

§ 4

Związek jest organizacją samorządną i w swej działalności statutowej niezależną od organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIALANIA

§ 5

1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim jednostek organizacyjnych przemysłu obronnego i lotniczego, w tym uprawnionych przedstawicieli organów wyżej wymienionych jednostek (dyrektorów, prezesów, kierowników itp.) wobec:

 • administracji państwowej i innych organizacji,
 • instytucji związanych z obronnością bezpieczeństwem państwa,
 • organów samorządu terytorialnego i gospodarczego,
 • związków zawodowych pracowników,

a w szczególności:

 • występowanie w interesie i na rzecz pracodawców,
 • podejmowanie działań zmierzających do ochrony rodzimego przemysłu obronnego i lotniczego,
 • organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców w sferze zarządzania, organizacji pracy i w sferze stosunków pracy,
 • popularyzacja problematyki związanej z polityką społeczną i gospodarczą oraz rozwiązań stosowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,

2. Zadania te Związek realizuje, w szczególności poprzez:

 1. współpracę z odpowiednimi organami władzy państwowej i administracji rządowej,
 2. współpracę z organizacjami gospodarczymi i finansowymi związanymi z przemysłem, organizacjami i jednostkami naukowo-badawczymi oraz ze związkami zawodowymi,
 3. udział w posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej,
 4. inicjowanie działań 0 charakterze produkcyjno-handlowym przez polski sektor obronny i lotniczy,
 5. stały kontakt, w szczególności z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendą Główną Policji w zakresie możliwości zaopatrywania podległych im jednostek w sprzęt specjalistyczny produkowany przez polski sektor obronny i lotniczy,
 6. udział w tworzeniu katalogów produktów i usług polskiego sektora obronnego i lotniczego,
 7. proponowanie i opiniowanie rozwiązań ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych przemysłu obronnego i lotniczego,
 8. tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między w/w jednostkami i organizacyjnymi oraz możliwości wzajemnego udzielania sobie pomocy przez te jednostki,
 9. inicjowanie i konsultowanie przedsięwzięć o zasięgu międzybranżowym, a zwłaszcza udział w programach rządowych i tworzenie konsorcjów,
 10. inicjowanie i współudział w tworzeniu i proponowaniu zmian treści układów zbiorowych pracy w przemyśle obronnym i lotniczym,
 11. udział (na życzenie członka Związku) w rokowaniach związanych ze sporem zbiorowym w jednostkach organizacyjnych przemysłu obronnego i lotniczego,
 12. działania na rzecz tworzenia i zapewnienia spokoju społecznego w stosunkach pracy,
 13. wspieranie członków Związku w prowadzeniu rokowań zbiorowych oraz w negocjowaniu układów zbiorowych oraz innych porozumień w zakresie objętym niniejszym statutem,
 14. zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych w imieniu zrzeszonych członków Związku, za wyjątkiem tych członków, którzy w uzgodnieniu z działającymi u nich organizacjami związków zawodowych nie wyrażają woli objęcia ich postanowieniami tych układów,
 15. podejmowanie w imieniu i na rzecz członków Związku działań mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej, zabezpieczającej interesy pracodawców oraz ochronę ich dóbr materialnych i niematerialnych,
 16. udzielanie członkom Związku wsparcia w zakresie doradztwa organizacyjnego, prawnego i ekonomicznego w sprawach związanych z działalnością statutową Związku,
 17. wyrażanie opinii w zakresie polityki gospodarczej, w szczególności dotyczącej przemysłu obronnego i lotniczego,
 18. proponowanie rozwiązań ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych przemysłu obronnego i lotniczego,
 19. występowanie z inicjatywami do organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z działalnością statutową Związku,
 20. podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju branży oraz racjonalnego wykorzystania posiadanego majątku,
 21. organizowanie szkoleń, seminariów oraz zespołów doradczych na rzecz członków Związku,
 22. uczestniczenie w opiniowaniu założeń lub projektów ustaw oraz ich aktów wykonawczych,
 23. inicjowanie i popieranie działań w zakresie:
  1. podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli członków Związku,
  2. ochrony środowiska,
  3. działalności wydawniczej i informacyjnej,
  4. pogłębiania współpracy w zakresie rozwoju przemysłu obronnego i lotniczego,
 24. występowanie w interesie i na rzecz członków Związku w sprawach pozostających w zakresie działania Związku.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkiem Związku może być firma prowadząca działalność w obszarze obronności i bezpieczeństwa.
 2. Członkowstwo w Związku jest dobrowolne.
 3. Członka Związku reprezentuje w Związku kierownik jednostki organizacyjnej.
 4. W razie wygaśnięcia mandatu kierownika jednostki organizacyjnej, traci on prawo do reprezentowania członka Związku w pracach Związku.

§ 7

 1. O przyjęciu nowych członków w poczet Związku decyduje Zarząd Związku, na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego,
 2. Uchwałę w sprawie rozpoznania deklaracji, o której mowa w ust. l, Zarząd Związku podejmuje na najbliższym posiedzeniu po dacie wniesienia takiej deklaracji.

§ 8

Członkowie Związku mają prawo:

 1. do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a ponadto do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej Statutem i ustanowionej przez Związek,
 2. dostępu do informacji i opracowań Związku,
 3. uczestniczenia w Zebraniu Ogólnym Członków Związku,
 4. wyborcze czynne i bierne,
 5. do zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 9

Członkowie Związku są obowiązani:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwał podjętych przez organy Związku,
 2. aktywnie włączać się w kreowanie i realizację uchwał Związku,
 3. opłacać składki zgodnie z uchwałami Zebrania Ogólnego Członków Związku.

§ 10

 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
  1. wypowiedzenia przez członka Związku członkostwa dokonanego na piśmie, po a uprzednim uregulowaniu zobowiązań, w tym finansowych wobec Związku, ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego, jednak w terminie nie krótszym, niż z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
  2. wykluczenia członka ze Związku uchwałą Zebrania Ogólnego Związku w razie naruszenia postanowień Statutu Związku,
  3. rozwiązania Związku.
 2. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku nie brania udziału w realizacji zadań i celów Związku lub innego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Związku. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
 3. Od decyzji o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje członkowi Związku prawo odwołania się do Zebrania Ogólnego Członków Związku w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o uchwale podjętej w sprawie zawieszenia.

Rozdział IV
ORGANY ZWIĄZKU

§ 11

Organami Związku są:

 1. Zebranie Ogólne Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 12

 1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
 2. Członek Związku nieobecny na Zebraniu Ogólnym Członków Związku może udzielić pełnomocnictwa (tylko pisemnie) do głosowania w swoim imieniu innemu członkowi Związku obecnemu na tym Zebraniu (uczestniczącemu w obradach).
 3. Każdy członek Związku posiada tylko jeden głos, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2.
 4. Członek Związku nie może reprezentować więcej niż jednego nieobecnego członka Związku.
 5. Uchwały Zebrania Ogólnego Członków Związku podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków Związku, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Związku.
 6. Głosowanie jest jawne, chyba że Statut stanowi inaczej. Przewodniczący posiedzenia może zarządzić głosowanie tajne na wniosek co najmniej 1/3 obecnych uprawnionych do głosowania

§ 13

 1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu, w przypadku nieprzewidzianej trwałej nieobecności członka każdego z tych organów, do czasu Zebrania Ogólnego Członków.
 2. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku.
 3. Uczestniczenie w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Związku jest nieodpłatne.

§ 14

 1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym organem Związku.
 2. Posiedzenia Zebrania Ogólnego Członków Związku odbywają się minimum raz w roku.
 3. Zebranie Ogólne Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być wysłane co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania, z podaniem porządku obrad.

§ 15

Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony na piśmie przez co najmniej 20% członków Związku, z podaniem przyczyny uzasadniającej zwołanie tego Zebrania.

§ 16

 1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy:
  1. uchwalenie programów działania Związku,
  2. określenie liczby członków Zarządu Związku danej kadencji z zastrzeżeniem, że w Zarządzie może zasiadać nie więcej niż dwóch przedstawicieli reprezentujących jedną grupę kapitałową,
  3. wybór i odwołanie Zarządu,
  4. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
  5. określenie zasad ustalania składek i ich wysokości,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego Zarządu za dany rok obrotowy,
  7. udzielanie członkom organów Związku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  8. uchwalanie i zmiana Statutu,
  9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  10. podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka Związku,
  11. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu Związku,
  12. decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej przez Związek,
  13. podejmowanie innych działań wynikających ze Statutu Związku,
  14. rozwiązanie Związku.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu, uchwalenia nowego Statutu, zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy lub rozwiązania Związku może być podjęta przez Zebranie Ogólne Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków. Uchwała taka powinna określać sposób rozwiązania Związku oraz przeznaczenie jego majątku.
 3. Uchwały Związku nie mogą ograniczać praw członków Związku ani też ingerować w ich sprawy wewnętrzne.
 4. W celu pełniejszej realizacji zadań, na mocy uchwały Zebrania Ogólnego Członków Związku mogą być tworzone branżowe i inne celowe grupy robocze i specjalistyczne.
 5. Grupa, o której mowa w ust. 1, na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 17

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Zarząd Związku składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Zebranie Ogólne Członków, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, spośród osób aktualnie, tj. w dniu głosowania, reprezentujących członków Związku w pracach Związku.
 3. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się z dniem odbycia Zebrania Ogólnego Członków Związku, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania. w tym dniu wygasają mandaty członków Zarządu Związku.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Odwołania Zarządu Związku lub członka Zarządu dokonuje Zebranie Ogólne Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 20% członków Związku.
 7. Mandat członka Zarządu Związku, poza przypadkiem określonym w ust. 4, wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. odwołania,
  3. ustania członkowstwa w Związku przez członka, którego przedstawicielem jest członek Zarządu,
  4. śmierci członka Zarządu.

§ 18

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw bieżących Związku,
  2. wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego Członków Związku,
  3. zwoływanie Zebrania Ogólnego Członków Związku oraz Nadzwyczajnych Zebrań Ogólnych Członków Związku,
  4. powoływanie w Związku komisji problemowych oraz nadawanie im regulaminów,
  5. zarządzanie zasobami Związku,
  6. prowadzenie negocjacji na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień, uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy,
  7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Związku, dotyczących w szczególności pracy i finansów,
  8. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
  9. przyjmowanie i zawieszanie członków Związku,
  10. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Komisji Rewizyjnej i Zebrania Ogólnego Członków Związku.
 2. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 3. Uchwały Zarządu Związku mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na jej podjęcie w takim trybie.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
 2. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Związku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Zebranie Ogólne Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na okres trwania kadencji Zarządu.
 4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Odwołania Komisji Rewizyjnej lub jej członka dokonuje Zebranie Ogólne Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na wniosek co najmniej 20% członków Związku.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Związku na Zebraniu Ogólnym Członków.
 3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie członka Zarządu.

Rozdział V
MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 21

 1. Majątek Związku powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. spadków,
  3. darowizn,
  4. zapisów,
  5. z własnej działalności gospodarczej i dochodów z majątku Związku.
 2. Zobowiązania majątkowe Związku wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu.

§ 22

W razie likwidacji Związku, jego majątek przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie zobowiązań Związku, następnie na pokrycie kosztów likwidacji Związku, a pozostałą resztę na organizacje użyteczności publicznej (fundacje, stowarzyszenia itp.), wspierające rozwój technologii obronności i bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy tekst jednolity został uchwalony przez Zebranie Ogólne Członków Związku w dniu 24 luty 2012r.

ARCHIWUM:
Status Związku z 30 marca 1995 r.